Tìm kiếm nâng cao
Tìm thấy: 140 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
970/QĐ-BGTVT Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia
15/04/2009
025/2009/QĐ-ĐK Quy chế quản lý, in ấn, cấp phát, sử dụng phôi giấy chứng nhận và các ấn phẩm trong lĩnh vực đăng kiểm PTTNĐ
06/02/2009
132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
31/12/2008
26/2008/QĐ-BGTVT Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Cục Đăng kiểm Việt Nam
04/12/2008
23/2008/QH12 Giao thông đường bộ
13/11/2008
10/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
03/06/2008
51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
22/04/2008
05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
21/11/2007
134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức
15/08/2007
68/2006/QH11 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006
40/2005/QH11 Bộ Luật Hàng hải
14/06/2005
30/2004/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thủy nội địa
14/12/2004
23/2004/QH11 Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
15/06/2004
03/2002/NĐ-CP Về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí
07/01/2002
27/2001/QH10 Luật phòng cháy và chữa cháy
29/06/2001
323/2001/ĐK Quy định kiểm tra và chứng nhận thể tích chiếm nước PTTNĐ
17/05/2001
324/2001/ĐK Quy định tiếp nhận, xem xét và thực hiện các yêu cầu kiểm tra; tiếp nhận và gửi công văn
17/05/2001
19/2000/QH10 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí đuợc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 7năm 1993.
09/06/2000
Không số Dầu khí
06/07/1993
690/ĐKVN-TS Hướng dẫn về công tác Thẩm định Thiết kế phương tiện thủy nội địa