Tìm kiếm nâng cao
Tìm thấy: 23 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
10/2017/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
04/04/2017
41/2016/TT-BGTVT Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
16/12/2016
39/2016/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
06/12/2016
234/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP LẮP ĐẶT TRÊN TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
11/11/2016
199/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
08/11/2016
44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
15/05/2016
95/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí
16/10/2015
82/2015/QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/06/2015
84/2015/QH13 An toàn, vệ sinh lao động
25/06/2015
04/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa
23/03/2015
06/2014/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi
07/04/2014
55/2012/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động và cố định trên biển
26/12/2012
33/2011/TT-BGTVT Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển
19/04/2011
84/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí
15/12/2010
132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
31/12/2008
26/2008/QĐ-BGTVT Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Cục Đăng kiểm Việt Nam
04/12/2008
10/2008/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
03/06/2008
51/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
22/04/2008
05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
21/11/2007
68/2006/QH11 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006