Hướng dẫn của IMO về giấy chứng nhận thuyền viên trong bối cảnh bùng phát COVID-19

19/03/2020

Tổ chức Hàng hải quốc tế vừa phát đi thông báo Hướng dẫn liên quan đến chứng nhận thuyền viên.


Ngày 17/3/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phát hành thông báo số 4204/Add.5 về "Virus Corona (COVID-19) - Hướng dẫn liên quan đến chứng nhận thuyền viên" (truy cập và tải về tại liên kết: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/CL.4204-Add.5.pdf).

Theo thông báo nêu trên, Tổng Thư ký IMO đã được báo cáo về một số lo ngại liên quan đến việc đào tạo và cấp chứng chỉ cho thuyền viên do hậu quả của sự bùng phát virus corona. Các hành động hạn chế sự bùng phát dịch bệnh được thực hiện trên toàn thế giới tạo ra thách thức nghiêm trọng đối với các Chính quyền Hàng hải khi cho phép việc đào tạo liên tục đối với thuyền viên, xác nhận chứng chỉ, bao gồm chứng chỉ y tế, và cấp chứng thực công nhận chứng chỉ cho thuyền viên theo quy định của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca đối với thuyền viên (Công ước STCW) năm 1978, đã được sửa đổi, bổ sung.

Để khắc phục thách thức nêu trên, Tổ chức Hàng hải quốc tế khuyến khích các Chính quyền Hàng hải cấp chứng chỉ cho thuyền viên áp dụng cách tiếp cận mang tính thực dụng và thực tế liên quan đến việc gia hạn các chứng chỉ và chứng thực thích hợp cho thuyền viên trong những trường hợp rất cần thiết, và thông báo cho tàu, thuyền viên và các Chính quyền Hàng hải có liên quan.

Tổ chức Hàng hải quốc tế cũng khuyến khích các các Cơ quan kiểm soát của Quốc gia có cảng áp dụng cách tiếp cận thực dụng và thực tế liên quan đến việc gia hạn chứng chỉ và chứng thực này; chấp nhận việc gia hạn đó khi thực hiện các quy trình kiểm soát theo điều X (Kiểm soát) và quy định I/4 (Quy trình kiểm soát) của Công ước STCW 1978, đã được sửa đổi, bổ sung./.

 

Tác giả: V. Hải