ICS hướng dẫn cập nhật về tuân thủ quy định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu hàng hải

11/07/2019

Nguyên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt hướng dẫn nêu trên của ICS được đính kèm Thông báo kỹ thuật tàu biển số 015TI/19TB ngày 08/7/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại liên kết: http://www.vr.org.vn/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=769.


Ngày 01/7/2019, Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) đã công bố bản cập nhật lần hai (tháng 07/2019) của Hướng dẫn cho các công ty vận tải biển và thuyền viên chuẩn bị cho việc tuân thủ 'Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu' năm 2020. ICS đã xuất bản hướng dẫn này lần đầu tiên vào tháng 09/2018 và bản cập nhật lần một vào tháng 01/2019. Hướng dẫn cập nhật lần này được ICS xây dựng với sự hỗ trợ của các đối tác là Hiệp hội Chủ tàu châu Á (ASA) và Hiệu hội Chủ tàu Cộng đồng châu Âu (ECSA), đã bổ sung các các quyết định được thông qua, phê chuẩn tại khóa họp thứ 74 (tháng 05/2019) của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) và khóa họp thứ 101 (tháng 06/2019) của Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) liên quan đến sử dụng dầu nhiên liệu hàng hải 0,50% lưu huỳnh trên phạm vị toàn cầu từ ngày 01/01/2020, phù hợp quy định 14, Phụ lục VI "Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu" của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm di tàu gây ra năm 1973 (MARPOL) đã được sửa đổi, bổ sung.

Quy định về giảm giới hạn lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu hàng hải xuống còn 0,50% của Công ước MARPOL có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người và môi trường. Chỉ còn không đầy 6 tháng nữa quy định này sẽ có hiệu lực và đây là thách thức rất lớn đối với ngành vận tải biển toàn cầu cả về mặt kinh tế và kỹ thuật. Hướng dẫn cập nhật vừa được công bố của ICS được hy vọng có tác dụng hỗ trợ to lớn cho các công ty vận tải biển và thuyền viên trong việc khắc phục các thách thức này, chuẩn bị đầy đủ cho việc tuân thủ 'Ngưỡng lưu huỳnh toàn cầu' năm 2020'. IMO đã đưa ra khuyến nghị các chủ tàu cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tàu với lưu ý đến hướng dẫn của ICS.

Hướng dẫn cập nhật của ICS bao gồm chi tiết về các yêu cầu mới cho phép việc lấy mẫu trên tàu để thẩm tra sự tuân thủ của dầu nhiên liệu, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch và quốc gia có cảng tàu đến trong trường hợp không có sẵn dầu nhiên liệu tuân thủ, xử lý các vấn đề liên quan đến kiểm soát của chính quyền cảng khi tàu không thể có được dầu nhiên liệu tuân thủ, …

Hướng dẫn  của ICS nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch thực hiện của tàu (SIP) theo Thông tư MEPC.1/Circ.878 "Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện của tàu để thực hiện nhất quán giới hạn hàm lượng lưu huỳnh 0,5% theo quy định của Phụ lục VI Công ước MARPOL". Nếu tàu có SIP được xây dựng, thực hiện phù hợp và các bản ghi tương ứng được lưu giữ trên tàu để chứng minh SIP đã được tuân thủ đầy đủ, thì thuyền viên của tàu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong việc chứng minh với các nhân viên kiểm tra của chính quyền cảng (PSC) là chủ tàu và thuyền viên đã hành động với thiện ý và đã làm mọi việc để đạt được sự tuân thủ đầy đủ.

Nguyên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt hướng dẫn nêu trên của ICS được đính kèm Thông báo kỹ thuật tàu biển số 015TI/19TB ngày 08/7/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại liên kết: http://www.vr.org.vn/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=769.

Tác giả: VH