TOKYO MOU ban hành hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của sự bùng phát COVID-19

12/03/2020


Ngày 12/3/2020, Ban Thư ký Tổ chức Tokyo MOU đã ra thông cáo báo chí về việc ban hành hướng dẫn giải quyết các trường hợp liên quan đến tác động của sự bùng phát COVID-19 (truy cập và tải về tại liên kết: http://www.tokyo-mou.org/doc/Press%20Release%20on%20Guidance%20relating%20to%20the%20outbreak%20of%20COVID-19.pdf).

Thông cáo báo chí nêu, do sự bùng phát của COVID-19, ngành công nghiệp vận tải biển đang phải đối mặt với những thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu theo luật định được quy định trong Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC 2006) và các công ước của IMO có liên quan, các Thành viên của Tokyo MOU đã đồng ý áp dụng hướng dẫn giải quyết với các trường hợp (chẳng hạn như kéo dài thời gian phục vụ trên tàu của thuyền viên, trì hoãn thời gian kiểm tra, đánh giá tàu, …) theo cách tiếp cận thực tế và hài hòa.

Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên nguyên tắc chung là các yêu cầu/vấn đề sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp bởi Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng có liên quan. Theo Hướng dẫn, Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng cần yêu cầu người khai thác tàu xác nhận là Quốc gia tàu mang cờ quốc tịch và/hoặc Tổ chức được công nhận (RO), các tổ chức thuyền viên có liên quan (nếu thích hợp) đã tham gia vào quá trình này. Để Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng xem xét các trường hợp cụ thể, người khai thác tàu/công ty liên quan cần cung cấp kế hoạch hoặc quy trình bao gồm các giải pháp tương đương để giải quyết tình huống liên quan đến COVID-19, và thư miễn trừ hoặc miễn giảm của Quốc gia tàu mang cờ quốc tịch hoặc RO; trong đó thời gian ân hạn đối với việc trì hoãn kiểm tra, đánh giá tàu nên không quá ba tháng, theo các quy định có liên quan của các công ước.

Hướng dẫn này sẽ được xem xét dựa trên bất kỳ sáng kiến nào trong tương lai của  IMO/ILO hoặc diễn biến của tình huống./.

 

 

Tác giả: N.H