Hướng tới 60 năm đăng kiểm Việt Nam: Ổn định để phát triển bền vững

12/03/2024

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ĐKVN (25/4/1964 - 25/4/2024), mỗi công chức, viên chức, người lao động của Cục ĐKVN và lĩnh vực đăng kiểm cần nhìn nhận, tự rút ra cho mình những bài học, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

​Năm 2023 là một năm hết sức đặc biệt, Cục ĐKVN tập trung cao độ với mục tiêu ổn định công tác đăng kiểm nói chung, đặc biệt trong kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ. Nhờ vậy, đã bước đầu khắc phục được tình trạng ùn tắc lĩnh vực kiểm định xe cơ giới trên phạm vi toàn quốc.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục ĐKVN

Một giải pháp quan trọng góp phần định hoạt động của các trung tâm đăng kiểm là việc Cục ĐKVN đẩy mạnh công tác đào tạo, trọng tâm là tổ chức tập huấn, đánh giá đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ cho các đơn vị đăng kiểm. Số lượng các đợt đánh giá đăng kiểm viên đã tăng gấp 6 so với các năm trước đây. Cụ thể  năm 2023 đã mở 23 lớp tập huấn nghiệp vụ trong các lĩnh vực đường bộ, đường thủy; tổ chức 30 đợt đánh giá cho 495 đăng kiểm viên xe cơ giới, công nhận mới 287 đăng kiểm viên và 272 đăng kiểm viên bậc cao, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị, trung tâm đăng kiểm; Tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đánh giá hoạt động kiểm định xe cơ giới cho 51 Sở Giao thông vận tải và 30 đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc.

Cùng với đó, trong thời gian rất ngắn, Cục ĐKVN đã tập trung xây dựng, hoàn thành, trình Bộ GTVT khối lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 2 Nghị định, 36 Thông tư và 2 đề án. Đây đều là những văn bản quy phạm pháp luật hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng, nghiệp vụ, đưa hoạt động đăng kiểm trở lại ổn định để phát triển.

Trong báo cáo tổng kết công tác năm 2023, Cục ĐKVN đã nhấn mạnh, để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Bộ GTVT; sự phối hợp và hỗ trợ của Công đoàn GTVT Việt Nam, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT, các Bộ, ngành; sự đồng thuận ủng hộ của doanh nghiệp, nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của các tổ chức quốc tế về đăng kiểm và sự quyết tâm nỗ lực, vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng kiểm.

Năm 2024, để tiếp tục thực hiện chỉ đạo Bộ GTVT về đổi mới công tác đăng kiểm,  Cục ĐKVN đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để duy trì công tác đăng kiểm ổn định lâu dài và bền vững.

Theo đó, tập trung rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đăng kiểm, kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa thủ tục, rút gọn thủ tục, giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng kiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực đăng kiểm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số. Gắn kết cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, tăng cường công tác an toàn, bảo mật thông tin.

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Sắp xếp tổ chức lại các tổ chức tham mưu giúp việc và các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam”, tách bạch chức năng quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công, sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm của cơ quan Cục ĐKVN và các đơn vị trực thuộc Cục theo yêu cầu của Bộ GTVT và Bộ Nội vụ; tiếp tục thực hiện việc rà soát công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Các công việc trên cũng đồng thời là các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ĐKVN (25/4/1964 - 25/4/2024), mỗi công chức, viên chức, người lao động của Cục ĐKVN và lĩnh vực đăng kiểm cần nhìn nhận, tự rút ra cho mình những bài học, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trở thành những cán bộ liêm chính, giữ gìn, phát huy truyền thống, lấy lại được hình ảnh đẹp về Đăng kiểm Việt Nam đối với người dân và doanh nghiệp./.

Tác giả: ĐKVN