Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 15 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 22:2010/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ Quy chuẩn
2 QCVN 24:2010/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thuỷ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Quy chuẩn
3 QCVN 38:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải Quy chuẩn
4 QCVN 56:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh Quy chuẩn
5 QCVN 56:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu chất dẻo cốt sợi thủy tinh Quy chuẩn
6 QCVN 64:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển Quy chuẩn
7 QCVN 64:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển Quy chuẩn
8 QCVN 65:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển Quy chuẩn
9 QCVN 65:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển Quy chuẩn
10 QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
11 QCVN 70:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Quy chuẩn
12 QCVN 71:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
13 QCVN 71:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
14 QCVN 85:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định về việc chế tạo và kiểm tra các thiết bị cứu sinh dùng trên phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn
15 QCVN 85:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa Quy chuẩn