Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
19CDRX/0020 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VISION; Mã kiểu loại: JF582 VISION; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,87 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0019 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: VISION; Mã kiểu loại: JF583 VISION; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,87 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0018 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE alpha; Mã kiểu loại: JA391 WAVE alpha; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,60 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0017 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE RSX FI; Mã kiểu loại: JA385 WAVE RSX FI (C); Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0016 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE RSX FI; Mã kiểu loại: JA383 WAVE RSX FI; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0015 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WAVE RSX FI; Mã kiểu loại: JA384 WAVE RSX FI (D); Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0014 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WINNERX; Mã kiểu loại: KC370 WINNERX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0013 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Honda Việt Nam; Nhãn hiệu: HONDA; Tên thương mại: WINNERX; Mã kiểu loại: KC371 WINNERX; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,70 l/100 km. 17/12/2019
19CDRX/0012 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: CHALYS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,90 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0011 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: SIRUS E3 S; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0010 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: VT RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0009 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: SPECIAL CUP 82 R; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0008 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: CLASSIC V; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,60 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0007 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: GREENS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,60 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0006 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: VIET THAI; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: GREEN; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,60 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0005 Doanh nghiệp SXLR: Công ty Cổ phần Honlei Đức Hà; Nhãn hiệu: SANDABOSS; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: BOSS C50; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,55 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0004 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái; Nhãn hiệu: HD CUB; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: SIRUS RC; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,50 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0003 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái; Nhãn hiệu: HD CUB; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: HD RS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,40 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0002 Doanh nghiệp SXLR: Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái; Nhãn hiệu: HD CUB; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: HD 81; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,40 l/100 km. 06/12/2019
19CDRX/0001 Doanh nghiệp SXLR: Công ty TNHH YAMAHA Việt Nam; Nhãn hiệu: YAMAHA; Tên thương mại: -; Mã kiểu loại: JUPITER FI - 2VP4; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 1,55 l/100 km. 13/11/2019
19CDNX/0003 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: STREET SCRAMBLER; Mã kiểu loại: DC03; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 3,96 l/100 km. 13/11/2019
19CDNX/0002 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: TRIUMPH; Tên thương mại: BONNEVILLE T120 BLACK; Mã kiểu loại: DU01; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,50 l/100 km. 13/11/2019
19CDNX/0001 Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty TNHH AL Naboodah Quốc Tế Việt Nam; Nhãn hiệu: HARLEY - DAVIDSON; Tên thương mại: BREAKOUT 114; Mã kiểu loại: FXBRS; Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai: 4,6 l/100 km. 13/11/2019