Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
013KT/05TB Hướng dẫn kiểm tra chu kỳ phân cấp tàu đang khai thác (phiên bản sửa đổi, bổ sung 2005) 21/07/2005
012KT/05TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/06/2005 12/07/2005
011KT/05TB Nghị quyết MSC.148(77) về Tiêu chuẩn chức năng sửa đổi đối với thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp để tiếp nhận các cảnh báo hành hải, khí tượng và các thông tin khẩn cấp đối với tàu (NAVTEX). 07/07/2005
010KT/05TB Sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR) 05/07/2005
009KT/05TB Trang bị quần áo bơi chống mất nhiệt cho tàu hoạt động tuyến quốc tế. 28/06/2005
017KT/06TB Áp dụng Qui định II-2/15, Sửa đổi, bổ sung năm 1994 của Công ước SOLAS 74 21/06/2005
008KT/05TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/03/2005 08/04/2005
007KT/05TB Áp dụng Phụ lục VI của Công ước MARPOL 73/78 về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra. 16/02/2005
006KT/05TB Các bản vẽ phải lưu trữ trên tàu và ghi số phân biệt của IMO trong các kế hoạch, sổ tay và tài liệu khác của tàu. 15/02/2005
005KT/05TB Áp dụng sớm Qui định III/19.3.3.3 sửa đổi của SOLAS 74 được thông qua bởi Nghị quyết MSC.152(78) 27/01/2005
004KT/05TB Trang bị phương tiện tiếp cận phục vụ cho việc kiểm tra tàu dầu và tàu chở hàng rời. 26/01/2005
003KT/05TB Trang bị thiết bị ghi số liệu hành trình cho tàu hàng đóng trước ngày 01/07/2002 25/01/2005
002KT/05TB Trang bị bộ quần áo bơi chống mất nhiệt cho các tàu biển hoạt động tuyến quốc tế 20/01/2005
001KT/05TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/12/2004 17/01/2005
021KT/04TB Sửa đổi, bổ sung 2003 của Nghị định thư 1988 của công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 (LOADLINE 66) có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2005 29/12/2004
020KT/04TB Sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR) 03/12/2004
019KT/04TB Một số quyết định quan trọng được đưa ra tại Khóa họp lần thứ 52 của ủy ban Bảo vệ môi trường biển 26/10/2004
018KT/04TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/09/2004 22/10/2004
017KT/04TB Hướng dẫn kiểm tra kết cấu của tàu chở hàng rời 25/08/2004
016KT/04TB Giải thích thống nhất Chương II-2 của Công ước SOLAS 74, Bộ luật FSS, Bộ luật FPT và các qui trình thử chống cháy liên quan 24/08/2004
015KT/04TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/06/2004 29/07/2004
014KT/04TB Khiếm khuyết thường gặp đối với hệ thống bọc bảo vệ đường ống dầu cao áp của máy chính và máy phụ 14/07/2004
013KT/04TB Hướng dẫn kiểm tra Hệ thống báo động an ninh tàu. 13/07/2004
011KT/04TB Các qui định mới của IMO được thông qua tại Khóa họp lần thứ 51 của ủy ban Bảo vệ môi trường biển. 05/07/2004
012KT/04TB Các qui định mới của IMO được thông qua tại Khóa họp lần thứ 78 của ủy ban An toàn Hàng hải. 05/07/2004
010KT/04TB Trang bị AIS và danh mục trang thiết bị an toàn (mẫu E) cấp cho tàu đang khai thác chạy tuyến quốc tế 28/06/2004
009KT/04TB Danh mục bảo dưỡng và kiểm tra trang thiết bị an toàn. 11/06/2004
008KT/04TB Kiểm tra của các Chính quyền cảng liên quan đến việc thực hiện các qui định về an ninh hàng hải. 09/06/2004
007KT/04TB Khiếm khuyết thường gặp trên tàu liên quan đến hệ thống hút khô buồng máy và thử hàng năm epirb. 04/06/2004
006KT/04TB Nghị quyết A.948(23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về các hướng dẫn sửa đổi theo Hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận 07/04/2004