Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
030TI/12TB Lắp đặt thiết bị chống rơi (Fall Preventer Device - FPD) cho các hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh hiện có đang chờ để được đánh giá thoả mãn các mục 4.4.7.6.4 đến 4.4.7.6.6 của Bộ luật LSA sửa đổi 14/09/2012
029TI/12TB Áp dụng các điều khoản miễn giảm quy định SOLAS II-1/3-2 về sơn bảo vệ két dằn của tất cả các tàu có dung tích từ 500 trở lên và không gian giữa hai lớp vỏ của tàu chở hàng rời (PSPC) theo Thông tư MSC.1/Circ 1247 và MSC.1/Circ.1330 28/08/2012
028TI/12TB Giải thích thống nhất Quy định 29.3 và 29.4 Chương II-1 SOLAS đối với thử hoạt động máy lái khi tàu không ở chiều chìm lớn nhất 16/08/2012
027TI/12TB Kiểm tra xác nhận không sử dụng amiăng trong các vật liệu và trang thiết bị lắp đặt trên tàu theo Quy định 3-5 SOLAS Chương II-1 và Thông tư MSC.1/Circ1379 14/08/2012
026TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1040/Rev.1 - “Hướng dẫn thử hàng năm thiết bị Satellite EPIRB 406 MHz" 03/08/2012
024TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1415 của MSC về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải (IAMSAR) 24/07/2012
025TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1428 ngày 28 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban An toàn hàng hải về “Bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên xuống tàu - Bố trí lên tàu quy định dành cho hoa tiêu” 24/07/2012
022TI/12TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 30 tháng 06 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 20/07/2012
023TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1432 ngày 31 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban An toàn hàng hải về “Hướng dẫn sửa đổi đối với việc bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống và trang thiết bị bảo vệ chống cháy” 20/07/2012
021TI/12TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Indian Ocean MOU về bố trí các hệ thống an toàn chống cháy từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 11/07/2012
020TI/12TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo- MOU và Paris - MOU về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 02/06/2012
019TI/12TB Kiểm tra trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) và cấp Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị (mẫu SE.A hoặc SE.B) cùng Danh mục trang thiết bị (SE.AR hoặc SE.BR)cho tàu 30/05/2012
018TI/12TB Quy định về trang bị tài liệu Hướng dẫn xếp tải và Thông báo ổn định tai nạn cho tàu biển Việt Nam và/hoặc tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam phân cấp 29/05/2012
017TI/12TB Quy tắc hoàn chỉnh của Tổ chức Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG) về tiêu chuẩn đối với sinh vật sống trong nước dằn tàu được xả trong vùng nước Hoa Kỳ 05/05/2012
016TI/12TB Các hướng dẫn được Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thông qua tại khóa họp thứ 63 liên quan đến việc thực hiện Phụ lục V của Công ước MARPOL được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.201(62) 04/05/2012
015TI/12TB Áp dụng sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục V của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) theo Nghị quyết MEPC.201(62) 25/04/2012
014TI/12TB Trang bị Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng (SEEMP) cho tàu biển 24/04/2012
013TI/12TB Kiểm soát sự phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của tàu chở hàng lỏng theo Quy định 15, Phụ lục VI của Công ước MARPOL - các cảng áp dụng của Hà Lan và Hàn Quốc 22/04/2012
012TI/12TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 31 tháng 03 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/03/2012
011TI/12TB Khiếm khuyết do nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng (PSCO) chỉ ra liên quan đến thiết bị chỉ báo hàm lượng dầu (Oil Content Meters - OCM) của thiết bị lọc nước lẫn dầu 15 phần triệu (15 ppm Bilge Separator) 13/03/2012
010TI/12TB Bảo dưỡng một số trang thiết bị an toàn và thông thông tin liên lạc theo quy định của Công ước SOLAS 74 05/03/2012
009TI/12TB Thông tư DSC.1/Circ.66 ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Tiểu ban Hàng nguy hiểm, hàng rắn và container (DSC) về vận chuyển quặng sắt tinh có thể hóa lỏng 16/02/2012
008TI/12TB Thông báo hàng hải số 07/2012 của Cơ quan An toàn hàng hải Australia (AMSA) về Hướng dẫn liên quan đến Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) cho tàu ghé vào cảng của Australia 01/02/2012
007TI/12TB Nghị quyết A.1049(27) của IMO - “Bộ luật quốc tế về chương trình kiểm tra nâng cao trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu năm 2011(Bộ luật ESP 2011)” 31/01/2012
006TI/12TB Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận quốc tế về hệ thống chống hà của tàu (IAFS) cho các tàu mang cờ quốc tịch Mông Cổ. 22/01/2012
005TI/12TB Bố trí dùng cho hoa tiêu lên, xuống tàu theo Quy định V/23 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết A.308(88). 19/01/2012
004TI/12TB Nghị quyết A.1045(27) của IMO về “Bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên, xuống tàu”; Nghị quyết A.1048(27) về “Luật Thực hành an toàn đối với tàu vận chuyển hàng gỗ trên boong năm 2011 (2011 TDC Code)”; và Nghị quyết A.1050(27) về “Khuyến nghị sửa đổi đối với việc đi vào các không gian kín của tàu” 17/01/2012
003TI/12TB Nghị quyết A.1052(27) của IMO về Quy trình kiểm tra của Chính quyền cảng năm 2011 16/01/2012
002TI/12TB Nghị quyết A.1053(27) của IMO về Hướng dẫn kiểm tra theo hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) năm 2011. 11/01/2012
001TI/12TB Quy định về thời gian nghỉ của thuyền viên theo Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01 tháng giêng năm 2012. 04/01/2012