Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
003TI/12TB Nghị quyết A.1052(27) của IMO về Quy trình kiểm tra của Chính quyền cảng năm 2011 16/01/2012
002TI/12TB Nghị quyết A.1053(27) của IMO về Hướng dẫn kiểm tra theo hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) năm 2011. 11/01/2012
001TI/12TB Quy định về thời gian nghỉ của thuyền viên theo Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01 tháng giêng năm 2012. 04/01/2012
049TI/11TB Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010 của Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW) năm 1978 có hiệu lực từ ngày 01 tháng giêng năm 2012. 26/12/2011
050TI/11TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2011 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồn cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 26/12/2011
048TI/11TB Quy định về kiểm soát ô nhiễm của Trung Quốc: Hợp đồng với tổ chức ứng phó sự cố tràn chất gây ô nhiễm từ tàu. 21/12/2011
047TI/11TB Yêu cầu thử hàng năm bắt buộc Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo quy định V/18.9 của Công ước SOLAS. 03/12/2011
046TI/11TB Kiểm soát dầu nhiên liệu tàu biển tại Califonia, Hoa Kỳ, theo Thông báo Hàng hải 2011-2 của Cơ quan Tài nguyên không khí Califonia 30/11/2011
045TI/11TB Quy định của Phụ lục VI, Công ước MARPOL, về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu dùng cho tàu biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 27/11/2011
044TI/11TB Áp dụng yêu cầu mới về trang bị dụng cụ đo ôxy xách tay cho tàu chở hàng lỏng theo Quy định II-2/4.5.7.1 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.291(87). 12/11/2011
043TI/11TB Áp dụng Quy định III/31 của Công ước SOLAS 74, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.216(82), về trang bị phao bè cứu sinh cho tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế. 11/11/2011
042TI/11TB Văn bản số 1566/ĐKVN ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện Chỉ thị 09/CT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài. 31/10/2011
040TI/11TB Chỉ thị số 09/CT-BGTV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài 27/10/2011
041TI/11TB Thông tư MEPC.1/Circ.736/Rev.2 ngày 06 tháng 10 năm 2011 về Hướng dẫn ghi các hoạt động trong Phần I - Các hoạt động buồng máy (tất cả các tàu) của Sổ Nhật ký dầu 27/10/2011
039TI/11TB Văn bản số 1470/ĐKVN ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Cục Đăng kiểm Việt nam về "Hướng dẫn kẻ dấu mạn khô cho tàu Việt Nam có giấy chứng nhận mạn khô được uỷ quyền cho Đăng kiểm nước ngoài cấp" 25/10/2011
038TI/11TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2011 của IMO về “ Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 01/10/2011
037TI/11TB Sử dụng dấu nghiệp vụ và dấu đăng kiểm viên trong công tác đăng kiểm 22/09/2011
036TI/11TB Văn bản số 690/CCK-CKC ngày 07/09/2011 của Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thông báo việc Cục Hải sự tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc triển khai hoạt động chấn chỉnh quản lý an toàn tàu biên mậu 19/09/2011
035TI/11TB Thông tư MEPC.1/Cỉc.736/Rev.1 ngày 25 tháng 08 năm 2011 về Hướng dẫn ghi các hoạt động trong Phần I - Các hoạt động buồng máy (tất cả các tàu) của Sổ Nhật ký dầu 15/09/2011
033TI/11TB Áp dụng thông tư MSC.1/Circ.1395 - Danh mục hàng rời rắn có thể được phép miễn giảm hệ thống dập cháy cố định bằng khí hoặc hệ thống dập cháy cố định bằng khí không hiệu quả. 16/08/2011
034TI/11TB Áp dụng thông tư MSC.1/Circ.1399 - Hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng lớp phủ bề mặt két dầu hàng của tàu chở dầu thô. 16/08/2011
032TI/11TB Hướng dẫn liên quan đến Chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn kết cấu và Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển của các Chính quyền cảng trên thế giới trong năm 2011. 11/08/2011
031TI/11TB Giải thích thống nhất SC 245 của Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) về đường ống hút của bơm cứu hỏa sự cố đi qua buồng máy (Quy định II-2/10.2.1.4.1 của Công ước SOLAS), và một số vấn đề liên quan. 04/08/2011
030TI/11TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo - MOU và Paris - MOU về an toàn kết cấu thân tàu và Công ước quốc tế về mạn khô từ ngày 01 tháng 9 năm 2011. 01/08/2011
029TI/11TB Áp dụng Chương 4 mới của Phụ lục VI, Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra liên quan đến Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng và kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu. 28/07/2011
028TI/11TB Quy định III/1.5 mới của Công ước SOLAS, Sửa đổi đối với Bộ luật LSA và Hướng dẫn đánh giá, thay thế hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh. 20/07/2011
027TI/11TB Thông tư MSC.1/Circ.1398 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về giải thích thống nhất đối với quy định II-1/29 của Công ước SOLAS liên quan đến hệ thống điều khiển máy lái. 14/07/2011
025TI/11TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2011. 06/07/2011
026TI/11TB Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải. 06/07/2011
024TI/11TB Áp dụng Nghị quyết MSC.269(85) Bổ sung sửa đổi Quy định 1, 16 và 19 Chương II-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS); và thông tư MSC.1/Circ.1407- Hướng dẫn áp dụng Quy định II-2/19.3 Công ước SOLAS từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 22/06/2011