Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
013TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.7/Circ.8 ngày 28 tháng 6 năm 2013 về “Hướng dẫn sửa đổi đối với việc thực hiện Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM) trong hoạt động của công ty” 23/07/2013
012TI/13TB Thông tư FAL.2/Circ.127, MEPC.1/Circ.817, MSC.1/Circ.1462 ngày 01 tháng 7 năm 2013 về “Danh mục các giấy chứng nhận và tài liệu yêu cầu phải có trên tàu năm 2013” 22/07/2013
011TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.11 cập nhật ngày 31 tháng 6 năm 2013 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/07/2013
010TI/13TB Sửa đổi, bổ sung năm 2010 đối với Phụ lục III - “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do các chất độc hại được vận chuyển bằng đường biển dưới dạng đóng gói” của Công ước MARPOL 73/78 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 21/05/2013
009TI/13TB Quyết định số 1133/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014” 08/05/2013
008TI/13TB Áp dụng Thông tư MSC.1/Circ.1432 của IMO về bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống và trang thiết bị bảo vệ chống cháy trên tàu từ ngày 31tháng 05 năm 2013 23/04/2013
007TI/13TB Hướng dẫn quản lý cặn hàng và nước rửa hầm hàng theo quy định của Phụ lục V, Công ước MARPOL 22/04/2013
006TI/13TB Trang bị Sơ đồ kiểm soát hư hỏng và Sổ tay kiểm soát hư hỏng cho tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế theo quy định của Công ước SOLAS 10/04/2013
005TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.11 cập nhật ngày 31 tháng 03 năm 2013 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 31/03/2013
004TI/13TB Áp dụng Quy định II-1/3-12 của Công ước SOLAS về bảo vệ chống tiếng ồn trên tàu và Bộ luật về mức độ tiếng ồn trên tàu 23/02/2013
003TI/13TB Hướng dẫn soạn thảo kế hoạch và quy trình cứu người trên nước theo Quy định III/17-1 của Công ước SOLAS 06/02/2013
002TI/13TB Văn bản số 2166/ĐKVN-TB ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về "Áp dụng yêu cầu về miễn giảm trang bị bộ quần áo bơi cho tàu biển" 11/01/2013
001TI/13TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 08/01/2013
001TI/13CTB Hướng dẫn giám sát kỹ thuật Công trình biển 03/01/2013
033TI/12TB Nghị quyết MEPC.219(63) - Hướng dẫn năm 2012 về thực hiện Phụ lục V của Công ước MARPOL 73/78; và Nghị quyết MEPC.220(63) - Hướng dẫn năm 2012 về soạn thảo kế hoạch quản lý rác 18/12/2012
032TI/12TB Sửa đổi, bổ sung năm 2011 của Phụ lục V, Công ước MARPOL 73/78 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng giêng năm 2013 25/11/2012
031TI/12TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 30 tháng 09 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/10/2012
030TI/12TB Lắp đặt thiết bị chống rơi (Fall Preventer Device - FPD) cho các hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh hiện có đang chờ để được đánh giá thoả mãn các mục 4.4.7.6.4 đến 4.4.7.6.6 của Bộ luật LSA sửa đổi 14/09/2012
029TI/12TB Áp dụng các điều khoản miễn giảm quy định SOLAS II-1/3-2 về sơn bảo vệ két dằn của tất cả các tàu có dung tích từ 500 trở lên và không gian giữa hai lớp vỏ của tàu chở hàng rời (PSPC) theo Thông tư MSC.1/Circ 1247 và MSC.1/Circ.1330 28/08/2012
028TI/12TB Giải thích thống nhất Quy định 29.3 và 29.4 Chương II-1 SOLAS đối với thử hoạt động máy lái khi tàu không ở chiều chìm lớn nhất 16/08/2012
027TI/12TB Kiểm tra xác nhận không sử dụng amiăng trong các vật liệu và trang thiết bị lắp đặt trên tàu theo Quy định 3-5 SOLAS Chương II-1 và Thông tư MSC.1/Circ1379 14/08/2012
026TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1040/Rev.1 - “Hướng dẫn thử hàng năm thiết bị Satellite EPIRB 406 MHz" 03/08/2012
024TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1415 của MSC về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải (IAMSAR) 24/07/2012
025TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1428 ngày 28 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban An toàn hàng hải về “Bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên xuống tàu - Bố trí lên tàu quy định dành cho hoa tiêu” 24/07/2012
022TI/12TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.10 cập nhật ngày 30 tháng 06 năm 2012 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 20/07/2012
023TI/12TB Thông tư MSC.1/Circ.1432 ngày 31 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban An toàn hàng hải về “Hướng dẫn sửa đổi đối với việc bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống và trang thiết bị bảo vệ chống cháy” 20/07/2012
021TI/12TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Indian Ocean MOU về bố trí các hệ thống an toàn chống cháy từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 11/07/2012
020TI/12TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo- MOU và Paris - MOU về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 02/06/2012
019TI/12TB Kiểm tra trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) và cấp Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị (mẫu SE.A hoặc SE.B) cùng Danh mục trang thiết bị (SE.AR hoặc SE.BR)cho tàu 30/05/2012
018TI/12TB Quy định về trang bị tài liệu Hướng dẫn xếp tải và Thông báo ổn định tai nạn cho tàu biển Việt Nam và/hoặc tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam phân cấp 29/05/2012