Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
004KT/08TB Yêu cầu của Chính quyền Hàng hải Australia về việc kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm tra của Chính quyền cảng đối với thang lên xuống khu vực sinh hoạt của tàu 25/01/2008
003KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2007 21/01/2008
002KT/08TB Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 có hiệu lực từ ngày 17 tháng 09 năm 2008 và việc áp dụng Công ước này theo Quy định EU Regulation (EC) No. 782/2003 của Cộng đồng Châu Âu 04/01/2008
001KT/08TB Áp dụng Chỉ thị EU Directive 1999/32/EC về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh thấp của dầu nhẹ hàng hải (marine gas oil) sử dụng trên các tàu hoạt động trong vùng nước của Cộng đồng Châu Âu từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 03/01/2008
047KT/07TB Áp dụng Quy định V/19-1 của Sửa đổi, bổ sung năm 2006 của Công ước SOLAS 74 về việc nhận biết và theo dõi tầm xa đối với tàu biển 28/12/2007
046KT/07TB Thông tư MSC-MEPC.4/Circ.2 của IMO liên quan đến Quy tắc về thực hành đúng đắn đối với nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng 26/12/2007
045KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1240 của IMO về giải thích thống nhất đối với hệ thống chữa cháy cố định bằng khí cho các hầm hàngtheo quy định của Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy (FSS) 13/12/2007
044KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1252 của IMO về hướng dẫn đối với việc thử hàng năm Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) 11/12/2007
043KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1249 của IMO về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải (IAMSAR) 10/12/2007
042KT/07TB Thông tư MSC.1/Circ.1245 của IMO về Hướng dẫn đối với sơ đồ kiểm soát hư hỏng và thông tin kiểm soát hư hỏng đối với thuyền trưởng 08/12/2007
041KT/07TB Giải thích thống nhất của IMO đối với Quy định III/31.1.4 của Công ước SOLAS 74 về trang bị phao bè ở vị trí xa của tàu 07/12/2007
040KT/07TB Bảo vệ đường ống cấp dầu đốt cao áp của động cơ theo Quy định II-2/15.2.9 và II-2/15.2.12 của Sửa đổi, bổ sung tháng 05 năm 1994 của Công ước SOLAS 74 và quy định của Hệ thống Quy phạm Phân cấp và Đóng tàu biển vỏ thép 15/11/2007
039KT/07TB Triển khai áp dụngNghị quyết MSC.215(82) của IMO về Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời 13/11/2007
038KT/07TB Bố trí thiết bị phát báo ra đa (rada transponder) trên các tàu được trang bị xuồng cứu sinh kiểu hạ rơi tự do phù hợp với Quy định III/6.2.2 của công ước SOLAS 74 12/11/2007
037KT/07TB Áp dụng dụng Tiêu chuẩn IEC 60092-502 về trang thiết bị điện lắp đặt trên tàu chở hàng lỏng theo Quy định II-1/45.11 của Công ước SOLAS 74 06/11/2007
036KT/07TB Áp dụng hệ thống hài hoà kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) cho tàu mang cờ quốc tịch Panama 26/10/2007
035KT/07TB Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001) có hiệu lực vào ngày 17 tháng 09 năm 2008 25/10/2007
034KT/07TB Nội dung: Sử dụng Biên bản kiểm tra thiết bị nâng hàng (Survey Report of Lifting Appliance) (mẫu CG-8). 05/10/2007
033KT/07TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/09/2007 02/10/2007
032KT/07TB Hướng dẫn áp dụng Quy định về đánh giá và công nhận các cơ sở cung cấp dịch vụ B-37 10/08/2007
031KT/07TB Bảo dưỡng và thử định kỳ thiết bị hạ và cơ cấu nhả khi có tải của phương tiện cứu sinh 10/08/2007
030KT/07TB Ghi kiểu tàu trong các giấy chứng nhận đăng kiểm cấp cho các tàu chở hàng rời được đóng từ ngày 01 tháng 07 năm 2006 07/08/2007
029KT/07TB Đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu theo Nghị quyết MSC.197(80) của IMO 06/08/2007
028KT/07TB Bảo vệ két dầu nhiên liệu của tàu theo Quy định 12A, Phụ lục I của Công ước MARPOL 73/78 03/08/2007
027KT/07TB Kiểm tra nắp miệng hầm hàng của tàu chở hàng rời tại các đợt kiểm tra hàng năm theo Nghị quyết A.744(18) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.197(80) của IMO 02/08/2007
026KT/07TB Áp dụng Nghị quyết MSC.169(79) của IMO về "Tiêu chuẩn dành cho chủ tàu kiểm tra và bảo dưỡng nắp miệng hầm hàng của tàu chở hàng rời" 02/08/2007
025KT/07TB Chiến dịch kiểm tra tập trung liên quan đến việc thực hiện Bộ luật ISM của Tokyo-MOU 02/08/2007
024KT/07TB Áp dụng định nghĩa mới về tàu chở hàng rời của Sửa đổi, bổ sung năm 2004 của Công ước SOLAS 74 01/08/2007
023KT/07TB Hướng dẫn áp dụng Nghị quyết MSC.215(82) của IMO về Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời 31/07/2007
022KT/07TB Hướng dẫn tóm tắt về thủ tục kiểm tra của Chính quyền cảng nước ngoài đối với tàu biển và việc duy trì trang thái tàu 30/07/2007