Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
045KT/08TB Một số hướng dẫn về việc nhận biết và theo dõi tầm xa tàu biển được thông qua tại khoá họp thứ 85 của Uỷ ban An toàn hàng hải. 22/12/2008
042KT/08TB Triển khai áp dụng Nghị quyết MSC.215(82) và MSC. 216(82) của IMO về Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời. (nhắc lại) 19/12/2008
043KT/08TB Thông tin về việc áp dụng quy định về nhận biết và theo dõi tầm xa (LRIT) đối với tàu mang cờ quốc tịch Mông Cổ 19/12/2008
044KT/08TB Hướng dẫn sửa đổi năm 2008 đối với hệ thống xử lý dầu thải trong buồng máy của tàu kết hợp với Lưu ý hướng dẫn đối với hệ thống tích hợp xử lý nước đáy tàu (Thông tư MEPC.1/Circ.642 của IMO). 19/12/2008
041KT/08TB Chỉ định cơ sở cung cấp dịch vụ ứng dụng được uỷ quyền thực hiện thử phù hợp đối với thiết bị theo dõi và truy theo tầm xa lắp đặt trên tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam. 27/11/2008
040KT/08TB Thông tin về cơ sở cung cấp dịch vụ ứng dụng liên quan đến việc nhận biết và theo dõi tầm xa (LRIT) đối với tàu mang cờ quốc tịch Panama 13/11/2008
039KT/08TB Ngăn ngừa ô nhiễm dầu từ buồng máy của tàu. 04/11/2008
038KT/08TB Hướng dẫn về thiết bị nhận biết và theo dõi tầm xa (LRIT) trang bị cho tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. 15/10/2008
037KT/08TB Áp dụng yêu cầu về thải rác từ tàu trong vùng đặc biệt đối với khu vực Địa Trung Hải theo Nghị quyết MEPC.172(57). 14/10/2008
036KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2008 02/10/2008
035KT/08TB Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001(Bunker Convention) có hiệu lực. 23/09/2008
034KT/08TB Áp dụng Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001) và Phụ lục IV - "Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải từ tàu" của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL 73/78) 11/09/2008
033KT/08TB Kiểm tra của Chính quyền cảng Nhật Bản liên quan đến việc thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (Công ước AFS 2001). 08/09/2008
032KT/08TB Không đưa tàu chỉ được phép hoạt động trong vùng biển Việt Nam đến cảng của nước ngoài 03/09/2008
031KT/08TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền Cảng về việc áp dụng các quy định liên quan đến an toàn hàng hải theo Chương V của Công ước SOLAS 74 đối với tàu biển 27/08/2008
030KT/08TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền Cảng về việc áp dụng các quy định liên quan đến an toàn hàng hải theo Chương V của Công ước SOLAS 74 đối với tàu biển 08/08/2008
027KT/08TB Thông tư MSC/Circ.1277 - "Khuyến nghị tạm thời về điều kiện để uỷ quyền cho cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến xuồng cứu sinh, thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả khi có tải". 14/07/2008
028KT/08TB Nghị quyết A.1004(25) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục IV - “Tín hiệu cấp cứu” của Quy tắc quốc tế về việc phòng ngừa va chạm trên biển năm 1972 (COLREG 72). 14/07/2008
029KT/08TB Nghị quyết A.997(25) - “Hướng dẫn kiểm tra theo Hệ thống hài hoà kiểm tra và cấp giấy chứng nhận năm 2007”. 14/07/2008
026KT/08TB Thông tư SN.1/Circ.271 về hướng dẫn lắp đặt ra đa trên tàu. 10/07/2008
025KT/08TB Áp dụng Khuyến nghị số 98 của IACS về “Trách nhiệm của các kiểm tra viên theo quy định của các công ước và bộ luật”. 07/07/2008
023KT/08TB Nghị quyết MSC.192(79) của Uỷ ban An toàn hàng hải về Tiêu chuẩn chức năng sửa đổi đối với thiết bị ra đa 01/07/2008
024KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2008. 01/07/2008
022KT/08TB Thông tư MSC.1/Circ.1255 của Uỷ ban An toàn hàng hải về "Hướng dẫn cho chủ tàu/ người khai thác tàu soạn thảo quy trình kéo khẩn cấp". 27/06/2008
020KT/08TB Các quy định và hướng dẫn quan trọng được thông qua và phê chuẩn tại khoá họp 84 của Uỷ ban An toàn hàng hải. 26/06/2008
021KT/08TB Các quy định và hướng dẫn về việc nhận biết và theo dõi tầm xa tàu biển được thông qua tại khoá họp thứ 84 của Uỷ ban An toàn hàng hải. 26/06/2008
019KT/08TB Thông tư MSC.1/Circ.1275 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Uỷ ban An toàn hàng hải về số lượng và việc bố trí các bình cứu hoả xách tay trên Thông tư MSC.1/Circ.1275 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Uỷ ban An toàn hàng hải về số lượng và việc bố trí các bình cứu hoả xách tay trên tàu biển. 25/06/2008
018KT/08TB Nghị quyết MEPC.159(55) về Hướng dẫn sửa đổi liên quan đến việc thực hiện tiêu chuẩn thải và thử chức năng đối với thiết bị xử lý nước thải 09/05/2008
017KT/08TB Khiếm khuyết bơm cứu hoả sự cố 02/05/2008
016KT/08TB Văn bản số 468/ĐKVN ngày 29 tháng 04 năm 2008 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác quản lý tàu, loại trừ các khiếm khuyết có thể dẫn đến việc tàu bị lưu giữ PSC 29/04/2008