Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
018KT/09TB Thông tư MSC.1/Circ.1311 của IMO về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải (IAMSAR). 24/06/2009
017KT/09TB Thông tư MSC.1/Circ.1290 về giải thích thống nhất thuật ngữ "Đợt kiểm tra đầu tiên" được nêu tại một số quy định của Công ước SOLAS. 21/05/2009
014KT/09TB Hoãn bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị an toàn của tàu đang khai thác mang cờ quốc tịch Việt Nam. 15/05/2009
015KT/09TB Hướng dẫn cách ghi ngày hoàn thành đợt kiểm tra làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận trong các giấy chứng nhận cấp theo quy định của các công ước quốc tế. 15/05/2009
016KT/09TB Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận khả năng đi biển cho tàu biển. 15/05/2009
013KT/09TB Hoãn kiểm tra theo chu kỳ đối với thiết bị nâng hàng lắp đặt trên tàu biển đang khai thác. 13/05/2009
012KT/09TB Địa Trung Hải trở thành vực đặc biệt về kiểm soát rác thải từ tàu ngày 01 tháng 05 năm 2009. 11/05/2009
011KT/09TB Quy định của Chương III, Công ước SOLAS 74 liên quan đến việc bố trí hạ phương tiện cứu sinh và hướng dẫn áp dụng. 05/05/2009
010KT/09TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền Cảng thành viên PARIS MOU và TOKYO MOU đối với bố trí hạ xuồng cứu sinh 04/05/2009
009KT/09TB Một số quy định quan trọng của IMO có hiệu lực trong giai đoạn 2008 - 2010. 29/04/2009
008KT/09TB Panama phê chuẩn Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001(Bunker Convention) và việc cấp giấy chứng nhận theo quy định của công ước cho tàu mang cờ quốc tịch Panama. 20/04/2009
006KT/09TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2009. 07/04/2009
007KT/09TB Áp dụng Quy định VI/5-1 của Công ước SOLAS 74 đã được sửa đổi, bổ sung về “Bản số liệu an toàn vật liệu” của tàu chở dầu. 07/04/2009
005KT/09TB Áp dụng Nghị quyết MEPC.157(55) về lưu lượng thải đối với nước thải chưa qua xử lý từ tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. 02/04/2009
004KT/09TB Hướng dẫn kiểm tra thiết bị nhận biết và theo dõi tầm xa (LRIT) trang bị cho tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế. 27/03/2009
003KT/09TB Danh mục kiểm tra duy trì trạng thái tàu phiên bản 2009. 24/03/2009
002KT/09TB Sửa đổi, bổ sung năm 2008 đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (Thông tư MSC.1/Circ.1289). 15/01/2009
001KT/09TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009. 05/01/2009
047KT/08TB Áp dụng Quy định 50 CFR 224.105 của Hoa Kỳ về hạn chế tốc độ hành trình của tàu thuỷ để bảo vệ cá voi right 28/12/2008
046KT/08TB Giải thích thống nhất đối với Chương II-2 của Công ước SOLAS 74 về số lượng và bố trí bình cứu hoả xách tay trên tàu (Thông tư MSC.1/Circ.1275 của IMO) 23/12/2008
045KT/08TB Một số hướng dẫn về việc nhận biết và theo dõi tầm xa tàu biển được thông qua tại khoá họp thứ 85 của Uỷ ban An toàn hàng hải. 22/12/2008
042KT/08TB Triển khai áp dụng Nghị quyết MSC.215(82) và MSC. 216(82) của IMO về Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời. (nhắc lại) 19/12/2008
043KT/08TB Thông tin về việc áp dụng quy định về nhận biết và theo dõi tầm xa (LRIT) đối với tàu mang cờ quốc tịch Mông Cổ 19/12/2008
044KT/08TB Hướng dẫn sửa đổi năm 2008 đối với hệ thống xử lý dầu thải trong buồng máy của tàu kết hợp với Lưu ý hướng dẫn đối với hệ thống tích hợp xử lý nước đáy tàu (Thông tư MEPC.1/Circ.642 của IMO). 19/12/2008
041KT/08TB Chỉ định cơ sở cung cấp dịch vụ ứng dụng được uỷ quyền thực hiện thử phù hợp đối với thiết bị theo dõi và truy theo tầm xa lắp đặt trên tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam. 27/11/2008
040KT/08TB Thông tin về cơ sở cung cấp dịch vụ ứng dụng liên quan đến việc nhận biết và theo dõi tầm xa (LRIT) đối với tàu mang cờ quốc tịch Panama 13/11/2008
039KT/08TB Ngăn ngừa ô nhiễm dầu từ buồng máy của tàu. 04/11/2008
038KT/08TB Hướng dẫn về thiết bị nhận biết và theo dõi tầm xa (LRIT) trang bị cho tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. 15/10/2008
037KT/08TB Áp dụng yêu cầu về thải rác từ tàu trong vùng đặc biệt đối với khu vực Địa Trung Hải theo Nghị quyết MEPC.172(57). 14/10/2008
036KT/08TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2008 02/10/2008