Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
033TI/11TB Áp dụng thông tư MSC.1/Circ.1395 - Danh mục hàng rời rắn có thể được phép miễn giảm hệ thống dập cháy cố định bằng khí hoặc hệ thống dập cháy cố định bằng khí không hiệu quả. 16/08/2011
034TI/11TB Áp dụng thông tư MSC.1/Circ.1399 - Hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng lớp phủ bề mặt két dầu hàng của tàu chở dầu thô. 16/08/2011
032TI/11TB Hướng dẫn liên quan đến Chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn kết cấu và Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển của các Chính quyền cảng trên thế giới trong năm 2011. 11/08/2011
031TI/11TB Giải thích thống nhất SC 245 của Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) về đường ống hút của bơm cứu hỏa sự cố đi qua buồng máy (Quy định II-2/10.2.1.4.1 của Công ước SOLAS), và một số vấn đề liên quan. 04/08/2011
030TI/11TB Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo - MOU và Paris - MOU về an toàn kết cấu thân tàu và Công ước quốc tế về mạn khô từ ngày 01 tháng 9 năm 2011. 01/08/2011
029TI/11TB Áp dụng Chương 4 mới của Phụ lục VI, Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra liên quan đến Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng và kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu. 28/07/2011
028TI/11TB Quy định III/1.5 mới của Công ước SOLAS, Sửa đổi đối với Bộ luật LSA và Hướng dẫn đánh giá, thay thế hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh. 20/07/2011
027TI/11TB Thông tư MSC.1/Circ.1398 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về giải thích thống nhất đối với quy định II-1/29 của Công ước SOLAS liên quan đến hệ thống điều khiển máy lái. 14/07/2011
025TI/11TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2011. 06/07/2011
026TI/11TB Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải. 06/07/2011
024TI/11TB Áp dụng Nghị quyết MSC.269(85) Bổ sung sửa đổi Quy định 1, 16 và 19 Chương II-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS); và thông tư MSC.1/Circ.1407- Hướng dẫn áp dụng Quy định II-2/19.3 Công ước SOLAS từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 22/06/2011
023TI/11TB Thông báo tình hình kiểm tra PSC liên quan đến khiếm khuyết về hải đồ và kế hoạch chuyến đi 20/06/2011
022TI/11TB Hướng dẫn cập nhật thiết bị thông tin liên lạc, hành hải trang bị trên tàu biển và duy trì phần mềm của hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) theo Thông tư MSC.1/Circ.1389 và SN.1/Circ.266/Rev.1. 14/06/2011
021TI/11TB Văn bản số 820/ĐKVN ngày 13 tháng 06 năm 2011 liên quan đến việc áp dụng Quy định II-1/3-2 của Công ước SOLAS 74 về sơn bảo vệ két chứa nước dằn của tất cả các loại tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời. 13/06/2011
020TI/11TB Áp dụng Quy định II-2/4.5.7 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.291(87). 09/06/2011
019TI/11TB Văn bản số 713/ĐKVN-QP ngày 24/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về giám sát đóng mới/ hoán cải các tàu biển thi công sai thiết kế. 27/05/2011
016TI/11TB Văn bản số 725/ĐKVN ngày 25/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường kiểm soát đối với tàu có nguy cơ lưu giữ PSC cao. 26/05/2011
017TI/11TB Văn bản số 728/ĐKVN ngày 25/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận công nhận năng lực các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển. 26/05/2011
018TI/11TB Sửa đổi và cấp lại Phụ bản đính kèm Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí (S.APP). 26/05/2011
015TI/11TB Kiểm soát dầu cặn (dầu thải) theo quy định của Phụ lục I, Công ước MARPOL 73/78 và Nghị quyết MEPC.187(59). 20/05/2011
013TI/11TB Văn bản số 668/ĐKVN ngày 17/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS). 17/05/2011
014TI/11TB Văn bản số 669/ĐKVN ngày 17/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra bổ sung đối với tàu biển đóng mới xuất xưởng quá 6 tháng sau khi hạ thuỷ. 17/05/2011
012TI/11TB Giải thích thống nhất SC 240 của IACS cho Quy định II-2/5.2.1.1 của Công ước SOLAS đối với thiết bị đóng kín ống thông gió buồng ắc quy của tàu. 12/05/2011
011TI/11TB Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 05/05/2011
010TI/11TB Văn bản số 2219/BGTVT-ATGT ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải. 24/04/2011
009TI/11TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2011 06/04/2011
008TI/11TB Báo cáo về các trang thiết bị của tàu có khiếm khuyết cho Cơ quan An toàn hàng hải Australia. 11/03/2011
006TI/11TB Quy định về xả thải rác từ tàu trong khu vực đặc biệt theo Phụ lục V, Công ước MARPOL 73/78, có hiệu lực với vùng biển Ca-ri-bê mở rộng. 10/03/2011
007TI/11TB Một số lưu ý khi chở hàng rời rắn có khả năng hóa lỏng bằng tàu biển. 10/03/2011
005TI/11TB Một số lưu ý về lỗi/ khiếm khuyết liên quan đến thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện GMDSS của tàu biển. 12/02/2011