Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
021KT/07TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/06/2007 26/07/2007
020KT/07TB Khiếm khuyết liên quan đến đèn tín hiệu ban ngày và thiết bị chỉ báo vị trí sự cố qua vệ tinh 12/07/2007
019KT/07TB Bảo dưỡng và thử định kỳ thiết bị hạ và cơ cấu nhả khi có tải của phương tiện cứu sinh 11/07/2007
018KT/07TB Chiến dịch kiểm tra tập trung liên quan đến các yêu cầu về hoạt động trên tàu của Chính quyền cảng Trung Quốc 06/07/2007
017KT/07TB Tàu Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài do có các khiếm khuyết liên quan đến an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường 28/06/2007
016KT/07TB Trang bị bích nối tiêu chuẩn để chuyển nước thải từ tàu lên phương tiện tiếp nhận theo Quy định 10.1, Phụ lục IV của Công ước MARPOL 73/78 26/06/2007
015KT/07TB Hướng dẫn Kiểm tra chu kỳ phân cấp tàu đang khai thác B-04 (phiên bản năm 2007) 20/06/2007
014KT/07TB Kiểm tra thiết bị ghi dữ liệu hành trình đơn giản (S.VDR) lắp đặt cho các tàu hàng đóng trước ngày 01/07/2002 14/06/2007
013KT/07TB Quy định về đánh giá và công nhận cơ sở cung cấp dịch vụ B-37 12/06/2007
012KT/07TB Vệ sinh công nghiệp và an toàn trong buồng máy 01/06/2007
011KT/07TB Quy định về việc kiểm tra và xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển theo quy định của Nghị định số 49/2006/NĐ-CP của Chính phủ 31/05/2007
010KT/07TB Việc tăng cường kiểm soát của các chính quyền cảng liên quan đến việc áp dụng Phụ lục VI của Công ước MARPOL 73/78 30/05/2007
009KT/07TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/03/2007 SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/03/2007 03/04/2007
008KT/07TB Mẫu Sổ nhật ký dầu phần I theo quy định của Phiên bản mới Phụ lục I Mẫu Sổ nhật ký dầu phần I theo quy định của Phiên bản mới Phụ lục I của Công ước MARPOL 73/78 của Công ước MARPOL 73/78 26/03/2007
007KT/07TB Áp dụng Quy địnhII-1/3-8 của Công ước SOLAS 74 (sửa đổi, bổ sung tháng Năm năm 2005) về trang bị kéo và chằng buộc tàu 14/03/2007
006KT/07TB Trang bị thiết bị ghi dữ liệu hành trình giản đơn (S.VDR) cho các tàu hàng đóng trước ngày 01/07/2002. 05/03/2007
005KT/07TB Hướng dẫn ghi Sổ nhật ký dầu phần I theo quy định của Phiên bản mới Phụ lục I của Công ước MARPOL 73/78. 14/02/2007
004KT/07TB Áp dụng Nghị quyết MSC.215(82) và MSC.216(82) của IMO về Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời. 05/02/2007
003KT/07TB Kiểm tra trung gian phân cấp thân tàu đối với tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, tàu chở xô hoá chất nguy hiểm trên 10 tuổi và tàu chở hàng khô tổng hợp có tổng dung tích từ 500 trở lên trên 15 tuổi. 22/01/2007
002/KT07TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/12/2006. 12/01/2007
001/KT07TB Hướng dẫn thử hàng năm thiết bị ghi dữ liệu hành trình và thiết bị ghi dữ liệu hành trình giản đơn theo Quy định V/20 của Công ước SOLAS 74. 04/01/2007
032KT/06TB Sử dụng tên giao dịch tiếng Anh và Logo mới của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hồ sơ đăng ký kiểm cấp cho tàu biển 21/12/2006
031KT/06TB Hồ sơ kiểm tra nâng cao của tàu chở hàng rời và tàu chở dầu có tổng dung tích từ 500 trở lên 11/12/2006
030KT/06TB Các quốc gia trong khu vực tham gia Phụ lục VI của Công ước MARPOL 73.78 25/11/2006
029KT/06TB Cấp lại Giấy chứng nhận IOPP và NLS theo phiên bản mới của Phụ lục I và II - Công ước MARPOL 73/78. 20/10/2006
028KT/06TB Áp dụng Yêu cầu thống nhất S31 của IACS đối với tàu chở hàng rời. 18/10/2006
027KT/06TB Phê duyệt lại Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm biển (SMPEP) do các chất lỏng độc chở xô và Sổ tay quy trình và hệ thống (P&A Manual) theo phiên bản mới của Phụ lục II - Công ước MARPOL73/78. 17/10/2006
026KT/06TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/09/2006. 04/10/2006
025KT/06TB Quy định tạm thời về thời hạn kiểm tra, bảo dưỡng và thử hệ thống tự cung cấp không khí của xuồng cứu sinh. 15/09/2006
024KT/06TB Bố trí két dầu trực nhật theo Quy định II-2/26.11 của Công ước SOLAS 74. 03/08/2006