Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
010KT/10TB Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2008 của Công ước MARPOL 73/78 từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 27/05/2010
009KT/10TB Trang bị Sổ tay kéo khẩn cấp cho tàu biển 17/05/2010
008KT/10TB Quy định về trao đổi nước dằn tại vịnh Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ 16/04/2010
007KT/10TB Quy định của Trung Quốc về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm biển do tàu gây ra. 01/04/2010
006KT/10TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2010. 31/03/2010
005KT/10TB Nghị quyết A.1022(26) ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Đại hội đồng IMO về hướng dẫn Chính quyền Hàng hải thực hiện Bộ luật ISM. 25/02/2010
003KT/10TB Áp dụng Nghị quyết MSC.273(85) liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật quản lý quốc tế về khai thác tàu an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm (ISM). 27/01/2010
004KT/10TB Trang bị Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) và Hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển theo quy định của Công ước SOLAS 74. 27/01/2010
002KT/10TB Chiến dịch kiểm tra tập trung đối với thiết bị chằng buộc container của Cơ quan An toàn hàng hải Australia. 23/01/2010
001KT/10TB Bố trí rút khô nước cứu hoả cho không gian chứa ô tô, hàng ro - ro kín và không gian đuợc phân loại đặc biệt của tàu biển. 06/01/2010
045KT/09TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009. 31/12/2009
044KT/09TB Trang bị Kế hoạch quản lý hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) cho tàu chở dầu thô theo Quy định 156, Phụ lục I của Công ước MARPOL 73/78. 22/12/2009
043KT/09TB Kiểm soát dầu cặn (dầu thải) theo quy định của Phụ lục I, Công ước MARPOL 73/78 và mẫu Sổ Nhật ký dầu của tàu (Nghị quyết MEPC.187(59)). 12/11/2009
042KT/09TB Áp dụng Chỉ thị EU Directive/2005/33/EC về kiểm soát hàm lượng lưu huỳnh trong dầu liệu sử dụng trên tàu biển khi ở tại cảng và tàu nội địa thuộc Cộng đồng Châu Âu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 09/11/2009
041KT/09TB Hướng dẫn chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và thử phương tiện dùng cho người lên và xuống tàu biển 06/11/2009
039KT/09TB Áp dụng Quy định về quản lý nước dằn tàu biển của Bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 05/11/2009
040KT/09TB Áp dụng Quy định II-1/3-9 của Công ước SOLAS liên quan đến phương tiện dùng cho người lên và xuống tàu của các tàu được đặt sống chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 05/11/2009
038KT/09TB Áp dụng Công ước quốc tế về quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn năm 2004. 04/11/2009
036KT/09TB Quy định về quản lý nuớc dằn trong vùng biển ROPME. 03/11/2009
037KT/09TB Yêu cầu về trang bị Quy trình kéo khẩn cấp theo Quy định II-1/3-4 của sửa đổi, bổ sung tháng năm năm 2008 của Công ước SOLAS 74. 03/11/2009
035KT/09TB Bảo duỡng phao bè tự bơm hơi trang bị cho tàu biển. 27/10/2009
034KT/09TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2009. 10/10/2009
033KT/09TB Khắc phục việc tàu bị lưu giữ PSC do bơm cứu hoả sự cố hoạt động không thoả mãn khi tàu ở trạng thái không hàng. 23/09/2009
032KT/09TB Bố trí điều khiển xả CO2 cho hệ thống cứu hoả cố định sử dụng CO2 lắp đặt trên các tàu hàng đóng trước ngày 01 tháng 07 năm 2002. 16/09/2009
031KT/09TB Tàu thuộc sở hữu của các chủ tàu Việt Nam bị lưu giữ PSC trong Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên PARIS MOU và TOKYO MOU đối với bố trí hạ xuồng cứu sinh. 08/09/2009
030KT/09TB Trang bị Kế hoạch chuyển dầu hàng trên biển giữa tàu với tàu cho tàu chở dầu theo sửa đổi, bổ sung của Phụ lục I, Công ước MARPOL 73/78 24/08/2009
029KT/09TB Thông tư MSC.1/Circ.1332 của IMO về giải thích thống nhất Quy định II- 2/4.2.2.3.2 của Công ước SOLAS. 07/08/2009
028KT/09TB Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên TOKYO MOU đối với bố trí hạ xuồng cứu sinh. 06/08/2009
027KT/09TB Thông tư MSC.1/Circ.1330 của IMO về Hướng dẫn bảo dưỡng và sửa chữa lớp phủ bề mặt. 04/08/2009
024KT/09TB Thông tư MSC.1/Circ.1321 của IMO về hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy trong buồng máy và buồng bơm hàng. 21/07/2009