Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
038TI/17TB Nghị quyết MSC.426(98) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC Code) (Sửa đổi, bổ sung 04-17). 19/12/2017
037TI/17TB Tăng cường đảm bảo tình trạng kỹ thuật và quản lý tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, tránh bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, đặc biệt khi đưa tàu vào Singapore, Trung Quốc và Indonesia. 14/12/2017
036TI/17TB Thực hiện Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển. 12/12/2017
035TI/17TB Thông tư CCC.1/Circ.4 về vận chuyển PHÂN BÓN A-MÔ-NI NI-TRÁT (không độc hại). 13/11/2017
034TI/17TB Thực hiện quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu theo Phụ lục V của Công ước MARPOL đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.277(70). 21/10/2017
033TI/17TB Hướng dẫn thực hiện quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu tàu biển của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 20/10/2017
032TI/17TB Tóm tắt các yêu cầu về bảo quản, bảo dưỡng, thử và huấn luyện trên tàu đối với các trang thiết bị an toàn theo quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (Phiên bản 2 - cập nhật tháng 10 năm 2017). 16/10/2017
031TI/17TB Hướng dẫn vận chuyển thép cuộn bằng tàu biển. 02/10/2017
030TI/17TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 30/09/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 02/10/2017
029TI/17TB Các khiếm khuyết liên quan đến thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu năm 2004 (BWM) có thể dẫn đến tàu bị Chính quyền cảng lưu giữ. 25/09/2017
028TI/17TB Thông tư CCC.1/Circ.2/Rev.1 ngày 20/9/2017 về vận chuyển bôxít có thể hóa lỏng. 22/09/2017
027TI/17TB Thực hiện quy định về hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu của tàu hoạt động tại Đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc) từ ngày 01/09/2017. 12/09/2017
026TI/17TB Nghị quyết MEPC.288(71) của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn trao đổi nước dằn (G6) năm 2017. 12/09/2017
025TI/17TB Thông tư FAL.2/Circ.131, MEPC.1/Circ.873, MSC.1/Circ.1586, LEG.2/Circ.3 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Danh mục các giấy chứng nhận và tài liệu yêu cầu phải có trên tàu năm 2017. 06/09/2017
024TI/17TB Sổ tay về quản lý nước dằn - Cách thức thực hiện (Manual on Ballast Water Management - How to do it) của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 24/08/2017
023TI/17TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2017 của Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về kiểm soát của chính quyền cảng khu vực vùng Vịnh (Riyadh MOU) về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 16/08/2017
022TI/17TB Thông tư MSC.1/Circ.1578 của Ủy ban An toàn hàng hải về hướng dẫn an toàn trong quá trình thực tập bỏ tàu có sử dụng xuồng cứu sinh. 07/08/2017
021TI/17TB Hướng dẫn một số nội dung nêu trong Bảng câu hỏi sẽ được các Chính quyền cảng sử dụng trong chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017. 03/08/2017
020TI/17TB Bảng câu hỏi sẽ được các Chính quyền cảng sử dụng trong chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017. 02/08/2017
019TI/17TB Thông tư MSC.1/Circ.1576 về giải thích thống nhất đối với quy định của Công ước SOLAS liên quan đến thử hàng năm VDR, S-VDR, AIS và EPIRB. 27/07/2017
018TI/17TB Thực hiện một số quy định của Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 12/07/2017
017TI/17TB Thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 (BWM) được nhất trí tại MEPC71. 11/07/2017
016TI/17TB Các Chính quyền cảng trên thế giới thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017. 10/07/2017
014TI/17TB Văn bản số 3730/ĐKVN-TB ngày 27/6/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT về việc không cấp giấy chứng nhận khả năng đi biển cho tàu biển từ ngày 01/7/2017. 30/06/2017
015TI/17TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 30/06/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 30/06/2017
013TI/17TB Chiến dịch kiểm tra đặc biệt của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc (The China Maritime Safety Administration (MSA)) đối với tàu chở hàng rời (bulk carrier) có tổng dung tích từ 10.000 GT trở lên từ ngày 15/6/2017 đến ngày 31/12/2017. 21/06/2017
012TI/17TB Văn bản số 1396/ĐKVN-TB ngày 07/042017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường an toàn, an ninh đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro lưu giữ PSC và cướp biển, cướp có vũ trang nhằm vào tàu. 07/04/2017
011TI/17TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 31/03/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 31/03/2017
010TI/17TB Văn bản số 663/ĐKVN-VRQC ngày 22/02/2017của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường thực hiện Kế hoạch an ninh tàu khi hành trình qua các khu vực có nguy cơ cướp biển. 22/02/2017
009TI/17TB Tiêu chuẩn sửa đổi của Tổ chức Thủy đạc quốc tế về hải đồ điện tử (ENC) sử dụng trong hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS). 20/02/2017