Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
007TI/17TB Thông tư MEPC.1/Circ.863 về khuyến nghị việc miễn áp dụng các yêu cầu của Chương IV thuộc Phụ lục VI của Công ước MARPOL. 16/02/2017
008TI/17TB Áp dụng yêu cầu bổ sung đối với một số thiết bị của bộ trang bị cho người cứu hỏa cho tàu hàng có tổng dung tích từ 500 trở lên hoạt động tuyến quốc tế. 16/02/2017
006TI/17TB Thông tư MEPC.1/Circ.867 về giải thích thống nhất quy định 1.24, 12, 27 và 28.3.3 của Phụ lục I - Công ước MARPOL. 15/02/2017
005TI/17TB Văn bản số 147/ĐKVN-TB ngày 12/01/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về cấp giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn cho tàu biển Việt Nam theo Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT. về cấp giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn cho tàu biển Việt Nam theo Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT. 10/02/2017
004TI/17TB Văn bản số 411/ĐKVN-TB ngày 06/02/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế. về kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế. 06/02/2017
003TI/17TB Quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hệ thống thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. 24/01/2017
002TI/17TB Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam; Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam. 23/01/2017
001TI/17TB Thông tư MSC.1/Circ.1561 về giải thích thống nhất đối với Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS liên quan đến phương tiện thích hợp để hiệu chuẩn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu. 16/01/2017
TI2016 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2016 31/12/2016
038TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 30/12/2016
037TI/16TB Nghị quyết của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về biện pháp chuyển tiếp liên quan đến việc có hiệu lực của Sửa đổi, bổ sung năm 2014 đối với Công ước Lao động hàng hải (MLC, 2006) về an ninh tài chính. 21/10/2016
036TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 30/09/2016
035TI/16TB Bảo dưỡng, kiểm tra kỹ lưỡng, thử hoạt động, tháo mở và sửa chữa xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả theo quy định của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.404(96). 29/09/2016
034TI/16TB Một số lưu ý đối với Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU. 26/09/2016
033TI/16TB Văn bản số 4281/ĐKVN-QP ngày 16/9/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về hướng dẫn việc phê duyệt thiết kế, tài liệu và kiểm tra lần đầu để cấp giấy chứng nhận cho tàu theo quy định của Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004. 20/09/2016
032TI/16TB Quy định về sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp khi tàu neo đậu tại cảng Shenzhen, Trung Quốc, từ ngày 01/01/2017. 19/09/2016
031TI/16TB Thực hiện Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển. 15/09/2016
030TI/16TB Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực từ ngày 08/9/2017. 09/09/2016
028TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 của Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về hợp tác trong kiểm tra tàu biển của chính quyền cảng khu vực Caribe (Tổ chức CMOU) về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 31/08/2016
029TI/16TB Sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước Lao động hàng hải (MLC, 2006) về an ninh tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 18/01/2017. 31/08/2016
027TI/16TB Bố trí cho hoa tiêu lên, rời tàu theo quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974(SOLAS 74). 30/08/2016
026TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí cho hoa tiêu lên, rời tàu của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU. của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU. 16/08/2016
025TI/16TB Thực hiện Nghị quyết MEPC.266(68) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định 12, Phụ lục I của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL). 11/08/2016
023TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC) của các Chính quyền cảng thành viên Paris-MOU, và một số lưu ý về việc thực hiện Công ước này. 04/08/2016
024TI/16TB Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU. 04/08/2016
001TI/16CTB Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Công bố Tiêu chuẩn quốc gia 13/07/2016
022TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU. 13/07/2016
021TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 01/07/2016
020TI/16TB Trang bị dụng cụ thử môi trường xách tay cho tàu có tổng dung tích từ 500 trở lên hoạt động tuyến quốc tế từ ngày 01/7/2016. 23/06/2016
019TI/16TB Thông báo nội dung kỳ họp MEPC 67 từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 năm 2016 và MSC 96 từ ngày 11 đến 20 tháng 5 năm 2016. 17/06/2016