Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
025TI/17TB Thông tư FAL.2/Circ.131, MEPC.1/Circ.873, MSC.1/Circ.1586, LEG.2/Circ.3 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Danh mục các giấy chứng nhận và tài liệu yêu cầu phải có trên tàu năm 2017. 06/09/2017
024TI/17TB Sổ tay về quản lý nước dằn - Cách thức thực hiện (Manual on Ballast Water Management - How to do it) của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 24/08/2017
023TI/17TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2017 của Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về kiểm soát của chính quyền cảng khu vực vùng Vịnh (Riyadh MOU) về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 16/08/2017
022TI/17TB Thông tư MSC.1/Circ.1578 của Ủy ban An toàn hàng hải về hướng dẫn an toàn trong quá trình thực tập bỏ tàu có sử dụng xuồng cứu sinh. 07/08/2017
021TI/17TB Hướng dẫn một số nội dung nêu trong Bảng câu hỏi sẽ được các Chính quyền cảng sử dụng trong chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017. 03/08/2017
020TI/17TB Bảng câu hỏi sẽ được các Chính quyền cảng sử dụng trong chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017. 02/08/2017
019TI/17TB Thông tư MSC.1/Circ.1576 về giải thích thống nhất đối với quy định của Công ước SOLAS liên quan đến thử hàng năm VDR, S-VDR, AIS và EPIRB. 27/07/2017
018TI/17TB Thực hiện một số quy định của Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 12/07/2017
017TI/17TB Thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 (BWM) được nhất trí tại MEPC71. 11/07/2017
016TI/17TB Các Chính quyền cảng trên thế giới thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017. 10/07/2017
014TI/17TB Văn bản số 3730/ĐKVN-TB ngày 27/6/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT về việc không cấp giấy chứng nhận khả năng đi biển cho tàu biển từ ngày 01/7/2017. 30/06/2017
015TI/17TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 30/06/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 30/06/2017
013TI/17TB Chiến dịch kiểm tra đặc biệt của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc (The China Maritime Safety Administration (MSA)) đối với tàu chở hàng rời (bulk carrier) có tổng dung tích từ 10.000 GT trở lên từ ngày 15/6/2017 đến ngày 31/12/2017. 21/06/2017
012TI/17TB Văn bản số 1396/ĐKVN-TB ngày 07/042017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực hiện kiểm tra tăng cường an toàn, an ninh đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro lưu giữ PSC và cướp biển, cướp có vũ trang nhằm vào tàu. 07/04/2017
011TI/17TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 31/03/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 31/03/2017
010TI/17TB Văn bản số 663/ĐKVN-VRQC ngày 22/02/2017của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường thực hiện Kế hoạch an ninh tàu khi hành trình qua các khu vực có nguy cơ cướp biển. 22/02/2017
009TI/17TB Tiêu chuẩn sửa đổi của Tổ chức Thủy đạc quốc tế về hải đồ điện tử (ENC) sử dụng trong hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS). 20/02/2017
007TI/17TB Thông tư MEPC.1/Circ.863 về khuyến nghị việc miễn áp dụng các yêu cầu của Chương IV thuộc Phụ lục VI của Công ước MARPOL. 16/02/2017
008TI/17TB Áp dụng yêu cầu bổ sung đối với một số thiết bị của bộ trang bị cho người cứu hỏa cho tàu hàng có tổng dung tích từ 500 trở lên hoạt động tuyến quốc tế. 16/02/2017
006TI/17TB Thông tư MEPC.1/Circ.867 về giải thích thống nhất quy định 1.24, 12, 27 và 28.3.3 của Phụ lục I - Công ước MARPOL. 15/02/2017
005TI/17TB Văn bản số 147/ĐKVN-TB ngày 12/01/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về cấp giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn cho tàu biển Việt Nam theo Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT. về cấp giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn cho tàu biển Việt Nam theo Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT. 10/02/2017
004TI/17TB Văn bản số 411/ĐKVN-TB ngày 06/02/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế. về kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế. 06/02/2017
003TI/17TB Quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hệ thống thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu. 24/01/2017
002TI/17TB Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam; Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam. 23/01/2017
001TI/17TB Thông tư MSC.1/Circ.1561 về giải thích thống nhất đối với Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS liên quan đến phương tiện thích hợp để hiệu chuẩn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu. 16/01/2017
TI2016 Tổng hợp các Thông báo kỹ thuật tàu biển trong năm 2016 31/12/2016
038TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 22 tháng 12 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 30/12/2016
037TI/16TB Nghị quyết của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về biện pháp chuyển tiếp liên quan đến việc có hiệu lực của Sửa đổi, bổ sung năm 2014 đối với Công ước Lao động hàng hải (MLC, 2006) về an ninh tài chính. 21/10/2016
036TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 30/09/2016
035TI/16TB Bảo dưỡng, kiểm tra kỹ lưỡng, thử hoạt động, tháo mở và sửa chữa xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu, thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả theo quy định của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.404(96). 29/09/2016