Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
034TI/16TB Một số lưu ý đối với Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU. 26/09/2016
033TI/16TB Văn bản số 4281/ĐKVN-QP ngày 16/9/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về hướng dẫn việc phê duyệt thiết kế, tài liệu và kiểm tra lần đầu để cấp giấy chứng nhận cho tàu theo quy định của Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004. 20/09/2016
032TI/16TB Quy định về sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp khi tàu neo đậu tại cảng Shenzhen, Trung Quốc, từ ngày 01/01/2017. 19/09/2016
031TI/16TB Thực hiện Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển. 15/09/2016
030TI/16TB Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực từ ngày 08/9/2017. 09/09/2016
028TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 của Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về hợp tác trong kiểm tra tàu biển của chính quyền cảng khu vực Caribe (Tổ chức CMOU) về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu. 31/08/2016
029TI/16TB Sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước Lao động hàng hải (MLC, 2006) về an ninh tài chính sẽ có hiệu lực từ ngày 18/01/2017. 31/08/2016
027TI/16TB Bố trí cho hoa tiêu lên, rời tàu theo quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974(SOLAS 74). 30/08/2016
026TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí cho hoa tiêu lên, rời tàu của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU. của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU. 16/08/2016
025TI/16TB Thực hiện Nghị quyết MEPC.266(68) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định 12, Phụ lục I của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL). 11/08/2016
023TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về Công ước Lao động hàng hải năm 2006 (MLC) của các Chính quyền cảng thành viên Paris-MOU, và một số lưu ý về việc thực hiện Công ước này. 04/08/2016
024TI/16TB Bảng câu hỏi sử dụng trong Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU. 04/08/2016
001TI/16CTB Hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Công bố Tiêu chuẩn quốc gia 13/07/2016
022TI/16TB Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian Ocean-MOU và Black Sea-MOU. 13/07/2016
021TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”. 01/07/2016
020TI/16TB Trang bị dụng cụ thử môi trường xách tay cho tàu có tổng dung tích từ 500 trở lên hoạt động tuyến quốc tế từ ngày 01/7/2016. 23/06/2016
019TI/16TB Thông báo nội dung kỳ họp MEPC 67 từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 năm 2016 và MSC 96 từ ngày 11 đến 20 tháng 5 năm 2016. 17/06/2016
018TI/16TB Tóm tắt các yêu cầu về bảo quản, bảo dưỡng, thử và huấn luyện trên tàu đối với các trang thiết bị an toàn theo quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS). 25/04/2016
017TI/16TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển” 01/04/2016
015TI/16TB Kéo dài thời gian chuyển tiếp đối với Tiêu chuẩn S-52 và S-64 của Văn phòng Thủy đạc quốc tế (IHO) đến ngày 31/7/2017. 28/03/2016
016TI/16TB Bố trí kênh mới đối với thiết bị in trực tiếp băng hẹp tần số cao (new channelling arrangements for high frequency narrow-band direct printing equipment). 28/03/2016
014TI/16TB Sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước MARPOL theo Nghị quyết MEPC.258(67) có hiệu lực từ ngày 01/3/2016. 26/02/2016
013TI/16TB Hướng dẫn của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc về thẩm tra các biện pháp kiểm soát phát thải trong khu vực kiểm soát phát thải của Trung Quốc. 22/02/2016
010TI/16TB Nghị quyết A.1106(29) về hướng dẫn sửa đổi đối với việc vận hành trên tàu hệ thống nhận dạng tự động (AIS). 15/02/2016
011TI/16TB Nghị quyết A.1108(29) về sửa đổi bổ sung đối với khuyến nghị về bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên, xuống tàu theo Nghị quyết A.1045(27). 15/02/2016
012TI/16TB Nghị quyết A.1104(29) về Hướng dẫn kiểm tra tàu theo hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) năm 2015. 15/02/2016
008TI/16TB Thông tư CCC.1/Circ.2 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về vận chuyển bôxít có có thể hóa lỏng. 02/02/2016
009TI/16TB Thực hiện giải thích thống nhất SC 267 của Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) liên quan đến hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh. 02/02/2016
006TI/16TB Ban hành tiêu chuẩn sửa đổi đối với hệ thống hiển thị và thông tin hải đồ điện tử (ECDIS). 01/02/2016
007TI/16TB Trang bị dụng cụ thử môi trường xách tay cho tàu biển từ ngày 01/7/2016. 01/02/2016