Giới thiệu

​Nội dung này hướng dẫn trình tự thủ tục và quy định về đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và MLC 1.4, Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.

Hướng dẫn thực hiện công việc