Giới thiệu


            Để đảm bảo chất lượng của các tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra phân cấp, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đánh giá các hệ thống chất lượng, các quá trình sản xuất, các trang thiết bị của các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển phù hợp theo các quy định của Nghị định 111/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển (QCVN 101: 2018/BGTVT). Trên cơ sở đánh giá đó Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận đủ điều kiện cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.
Văn bản