Giới thiệu

            Để đảm bảo chất lượng của các tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra phân cấp, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đánh giá các hệ thống chất lượng, các quá trình sản xuất, các trang thiết bị của các cơ sở sản xuất, cơ sở chế tạo phù hợp theo các quy định của Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Trên cơ sở đánh giá đó Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận việc sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa của các vật liệu, trang thiết bị và các bộ phận được sử dụng trên tàu. Các cơ sở sản xuất và chế tạo có hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất được đánh giá công nhận năng lực sẽ được áp dụng quy trình kiểm tra đơn giản hơn.
Văn bản