Giới thiệu

​Nội dung này hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

Hướng dẫn thực hiện công việc