Giới thiệu
 • 1. Giới thiệu công việc:

  - Thử nghiệm khí thải ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng, điêzen,  LPG, đến mức Euro 4.

  - Thử nghiệm tiêu thụ ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng, điêzen,  LPG, bằng các phương pháp thử nghiệm cân bằng các bon hoặc đo trực tiếp.

  - Việc thử nghiệm nhằm phục vụ công tác kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Ngoài ra, còn phục công tác nghiên cứu phát triển, đào tạo và nghiên cứu của  học sinh, sinh viên và các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô.

  2. Hướng dẫn thực hiện công việc

  Thực hiện theo qui trình thử nghiệm khí thải xe cơ giới QT75-36

  3. Các loại biểu mẫu

  3.1. Thử nghiệm khí thải ô tô

  a) Công văn đề nghị thử nghiệm khí thải: theo mẫu trong file Mẫu 4 ​​Mau 4- CV thu khi thai.doc

  b) Bản đăng kí thông số kỹ thuật của xe và động cơ theo trong file Mẫu 2 ​(xe diesen euro2) Mau 2- ban khai TSKT_LDV - Diesel_ EURO2.doc, Mẫu 7 (xe diesen euro4) Mau 7- ban khai TSKT_LDV - Diesel - EURO E3, 4.doc, Mẫu 3 (xe xăng Euro 2 ) Mau 3-ban khai TSKT_LDV Xang_EURO 2.doc, Mẫu 6 (xe xăng Euro 4) Mau 6- ban khai TSKT_LDV Xang - EURO 3,4.doc

  3.2. Thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu ô tô

  a) Công văn đề nghị thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu theo mẫu trong file Mẫu 5 Mau 5- CV_thu tieu thu nhien lieu.doc

  b) Bản đăng kí thông số kỹ thuật của xe và động cơ: Như điểm b) của 3.1 ở trên. 

  c) Bản đăng mức tiêu thụ nhiên liệu theo mẫu trong file Mẫu 1 Mau 1-Ban dăng ki muc tieu thu nhien lieu theo thong tu 432014BGTVTBCT MT.doc

  4. Qui chuẩn, qui phạm, công ước:

  - Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ

  - Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ,

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2009/BGTVT

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 86:2015/BGTVT

  - Thông tư số 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2014 liên tịch Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ trở xuống​

Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản