Giới thiệu
Nội dung này hướng dẫn thủ tục đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật ISM.

Hướng dẫn thực hiện công việc