Giới thiệu

Các dịch vụ tư vấn:

  • Tư vấn về uỷ quyền phân cấp;
  • Tư vấn đánh giá kỹ thuật mua tàu, thuê tàu;
  • Tư vấn đóng mới, sửa chữa tàu;
  • Tư vấn lắp đặt các hệ thống trên tàu.

Các dịch vụ kỹ thuật đặc biệt:

  • Đánh giá về môi trường;
  • Kiểm tra, phân tich tai nạn;
  • Kiểm tra, đánh giá và lựa chọn sử dụng vật liệu;
  • Kiểm tra không phá huỷ.