Giới thiệu

Nội dung này hướng dẫn thủ tục đánh giá, cấp giấy chứng nhận quản lý an toàn cho tàu biển theo Bộ luật ISM.

Lưu ý: Giấy chứng nhận quản lý an toàn Tạm thời chỉ được cấp sau khi Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời hoặc Giấy chứng nhận phù hợp chính thức với loại tàu tương ứng.Giấy chứng nhận quản lý an toàn chính thức chỉ được cấp sau khi Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp chính thức với loại tàu tương ứng.


Hướng dẫn thực hiện công việc