Giới thiệu

Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa bao gồm:

Thẩm định thiết kế đóng mới, lập hồ sơ, hoán cải, sửa đổi, thi công, hoàn công phương tiện thủy nội địa và các hệ thống, sản phẩm đơn chiếc sử dụng trên phương tiện thủy nội địa."Thiết kế đóng mới" là thiết kế phương tiện theo đơn đặt hàng cho một mẫu, một loạt hay một sản phẩm riêng biệt để triển khai đóng mới, chế tạo lần đầu.

  • "Thiết kế lập hồ sơ" là thiết kế lập trên cơ sở phương tiện hiện có, để kiểm nghiệm theo yêu cầu của quy phạm khả năng khai thác của tàu và để kiểm tra lần đầu cho phương tiện.
  • "Thiết kế hoán cải" là thiết kế cho phương tiện hiện có nhằm mục đích cải tạo hoặc thay đổi một số phần như vỏ, máy, điện, tính năng, công dụng, cấp tàu hoặc khả năng khai thác của phương tiện đó. Trường hợp thay đổi máy cùng chủng loại (cùng nhãn hiệu, đời máy, các thông số kỹ thuật...) thì không phải là thiết kế hoán cải.
  • "Thiết kế sửa đổi" là thiết kế bổ sung, sửa đổi thiết kế đã được thẩm định nhưng chưa triển khai đóng mới hoặc đang trong giai đoạn đóng mới, trong đó có sửa đổi một số phần hoặc chi tiết so với thiết kế đã được thẩm định.
  • "Thiết kế thi công" là thiết kế được sử dụng để chi tiết hoá các bản vẽ kỹ thuật, phù hợp với bản vẽ kỹ thuật và để phục vụ công tác sản xuất, chế tạo và kiểm tra tại hiện trường, phù hợp với quy trình công nghệ của nhà máy. Các quy trình chế tạo, thi công là một phần của thiết kế thi công.
  • "Thiết kế hoàn công"  là thiết kế tập hợp các bản vẽ/hồ sơ cuối cùng sau khi hoàn thành việc đóng tàu, phù hợp với thực tế đóng tàu, trong đó có cập nhật đầy đủ tất cả các bản vẽ/thông báo sửa đổi đã được chấp nhận, thể hiện đầy đủ và cụ thể hóa các yêu cầu, khuyến nghị do đơn vị thẩm định thiết kế đưa ra từ thiết kế đóng mới. Thiết kế hoàn công phải được hoàn thành trước khi bàn giao tàu để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, sửa chữa, khai thác tàu theo yêu cầu của chủ tàu, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác. Thiết kế hoàn công có thể do nhà máy hoặc chủ tàu lập.
Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn