Giới thiệu

Kiểm tra duy trì cấp tàu trong quá trình khai thác

Tất cả các tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam phân cấp phải duy trì tình trạng kỹ thuật thoả mãn các yêu cầu của Quy chuẩn. Các tàu phải được kiểm tra theo chu kỳ với các loại hình kiểm tra như sau:

 • Kiểm tra hàng năm, trung gian và định kỳ đối với kết cấu vỏ tàu, máy tàu, điện tàu và trang thiết bị;
 • Kiểm tra trên đà;
 • Kiểm tra trục chân vịt;
 • Kiểm tra nồi hơi;
 • Kiểm tra liên tục máy;
 • Kiểm tra bất thường;

Thời hạn của mỗi loại hình kiểm tra của từng tàu cụ thể được theo dõi và công bố trên cổng thông tin điên tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.


Hoạt động phân cấp tàu biển

Sau khi đăng kiểm viên hoàn thành kiểm tra thoả mãn, hồ sơ kiểm tra lần đầu sẽ được Hội đồng phân cấp tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét và phê chuẩn. Căn cứ quyết định phê chuẩn của Hội đồng phân cấp tàu, giấy chứng nhận cấp tàu và giấy chứng nhận đăng ký thiết bị sẽ được cấp cho tàu, và tàu được đăng ký vào Sổ Đăng ký kỹ thuật tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hội đồng phân cấp tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam có nhiệm vụ:

 • Kiểm tra quá trình phân cấp tàu;
 • Đánh giá chất lượng liên quan của các đơn vị và cá nhân, quyết định các hành động khắc phục và phòng ngừa cần thiết;
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ phức tạp;
 • Thu thập các thông tin phản hồi từ thực tế giám sát kỹ thuật, thực tế khai thác tàu để định hướng chỉ đạo, phát triển quy phạm và nâng cao chất lượng phân cấp tàu;
 • Quyết định việc trao cấp, không trao cấp hoặc treo cấp, rút cấp các tàu dự kiến mang cấp hoặc đang mang cấp của Cục Đăng kiểm Việt Nam.