Giới thiệu

Là thẩm định hồ sơ dung tích, thông báo ổn định, sơ đồ kiểm soát cháy, kiểm soát tai nạn, kế hoạch ứng cứu ô nhiễm vùng nước ngoài tàu do dầu và các tài liệu khác mà trong các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định khác của Việt Nam và công ước quốc tế liên quan yêu cầu phải được thẩm định

Hướng dẫn thực hiện công việc