Giới thiệu

​Để đủ năng lực đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện thủy nội địa thì cơ sở phải được kiểm tra và xác nhận theo quy định tại ban hành kèm theo Thông tư 45/2015/TT-BGTVT ngày 03/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản