Giới thiệu

Là việc sao và thẩm định thiết kế theo thiết kế mẫu định hình đã được công nhận để đóng mới phương tiện hoặc để kiểm tra lần đầu phương tiện hiện có.

Hướng dẫn thực hiện công việc