Giới thiệu

​Sau khi có hồ sơ thiết kế cho phương tiện đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định, phương tiện phải được giám sát trong quá trình đóng mới. Nếu tình trạng kỹ thuật của phương tiện thỏa mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác của Việt Nam và công ước quốc tế liên quan thì được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phương tiện có đủ điều kiện về kỹ thuật để đưa vào khai thác.

Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn