Giới thiệu

1 - Giới thiệu công việc:

- thử nghiệm khí thải động cơ ô tô hạng nặng sử dụng nhiên liệu đi ê zel đến mức EURO 4.

- phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu cho học sinh, sinh viên và các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực động cơ và khí thải động cơ

2 – Hướng dẫn thực hiện công việc

Thực hiện theo qui trình thử nghiệm khí thải xe cơ giới QT75-36

3 – các loại biểu mẫu

- Công văn đề nghị thử nghiệm CV_Engine.doc 

- Bản khai thông số kỹ thuật Ban khai TSKT_ HDE_E3+4_2015.docBan khai TSKT_HDE_E2_2015.doc

4 – ​Qui chuẩn, qui phạm, công ước: Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng chính phủ, QCVN 05:2009/BGTVT, QCVN 86:2015/BGTVT

Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản