Giới thiệu

​Nội dung này hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải, Giấy chứng nhận Lao động hàng hải Tạm thời

Hướng dẫn thực hiện công việc