Giới thiệu

 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG VIỆC

   Chức năng chính là thử ng​hiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu và các thử nghiệm liên quan khác đối với mô tô, xe máy theo quy định. Cụ thể bao gồm các công việc sau:​

 • thử để chứng nhận phê duyệt kiểu xe sản xuất lắp ráp, chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu;
 • thử để gia hạn giấy chứng nhận phê duyệt kiểu;
 • thử dịch vụ theo hợp đồng với khách hàng;
 • thử theo đề tài, đề án, dự án được Cục phân công;
 • thử theo nhiệm vụ đột xuất.
 1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 • Hướng dẫn 1378/ĐKVN ngày 09/09/2010 Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN04:2009/BGTVT và QCVN05:2009/BGTVT về khí thải mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;
 • Quy trình thử nghiệm khí thải xe cơ giới (QT 75-36).
 1. CÁC LOẠI BIỂU MẪU
 • Mẫu công văn đăng ký thử nghiệm khí thải xe mô tô, xe gắn máy;Mau cv.doc
 • Bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của mẫu thử.Ban khai TSKT.doc
 1. QUY CHUẨN, QUY PHẠM, CÔNG ƯỚC
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 2 đối với xe Mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới: QCVN 04 : 2009/BGTVT.
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe Mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới: QCVN 77 : 2014/BGTVT.
Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản