Giới thiệu

​Nếu phương tiện đang khai thác, dự định cải tạo hoặc thay đổi một số phần như vỏ, máy, điện, tính năng, công dụng, cấp tàu hoặc khả năng khai thác của phương tiện đó thì phương tiện phải được giám sát trong suốt quá trình. Nếu tình trạng kỹ thuật của phương tiện thỏa mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác của Việt Nam và công ước quốc tế liên quan thì được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phương tiện có đủ điều kiện về kỹ thuật để tiếp tục đưa vào khai thác.

Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn