Giới thiệu

Thẩm định các thiết kế theo mẫu định hình được xây dựng trên cơ sở các kiểu tàu dân gian hiện có tại địa phương.

Hướng dẫn thực hiện công việc