Giới thiệu

            Kiểm tra tàu biển trong đóng mới có tầm quan trọng đặc biệt nhằm đảm bảo các công việc sử dụng vật liệu, gia công lắp ráp, hàn vỏ tàu, sử dụng và lắp đặt trang thiết bị,... thoả mãn thiết kế được thẩm định. Trong quá trình đóng mới mọi sự không phù hợp so với quy chuẩn hoặc thiết kế được thẩm định đều phải được khắc phục.

Hướng dẫn thực hiện công việc