Giới thiệu

Trong quá trình khai thác, phương tiện thủy nội địa được kiểm tra chu kỳ, bao gồm kiểm tra định kỳ, hàng năm, trên đà, trung gian và bất thường để xác định tình trạng kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra.

Hướng dẫn thực hiện công việc
Văn bản
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn