Giới thiệu

  • Việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Xe máy chuyên dùng cải tạo và khai thác sử dụng bao gồm: các loại xe được nêu trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7772:2007 “Xe, máy và thiết bị thi công di động - phân loại” và các loại Xe được nêu tại Phụ lục II của Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.
  • Đơn vị kiểm tra chứng nhận: Các Chi cục Đăng kiểm và các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam:

  • Kiểm tra chứng nhận đăng kiểm viên XMCD

Các Chi cục Đăng kiểm và các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới:

  • Kiểm tra cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Xe trong khai thác sử dụng​
Văn bản